Anotace projektu

Efektivní management environmentální výchovy (v širším pojetí výchovy k udržitelnému rozvoji) je klíčovou prioritou úspěšnosti v činnosti koordinátorů. U koordinátorů EVVO, bez ohledu na absolvování specializačního studia, je potřeba soustavně a kontinuálně posilovat a rozvíjet manažerské kompetence, a to hned na několika úrovních: legislativní, ekonomické a institucionální. Projekt je zaměřen na další vzdělávání koordinátorů širšího spektra činností, a to od koordinátorů EVVO přes koordinátory realizace a modernizace školních vzdělávacích programů (ŠVP), koordinátory ICT, koordinátory prevence patologických jevů, neboť jsou všichni manažery určitých aktivit, které s udržitelným rozvojem souvisí. Cílem projektu je rovněž obsahová a metodická podpora směřující ke komplexní modernizaci školních ŠVP v kontextu naplňování legislativních nástrojů jakými jsou např. Národní strategie udržitelného rozvoje ČR a její akční plán.

Cíle projektu

 • vytváření a posilování manažerských dovedností koordinátorů různých oblastí řízení
 • naplnění vize kooperující sítě škol ve Středočeském kraji v oblasti středního managementu (koordinátorů)
 • obsahová i metodická modernizace školních ŠVP v kontextu naplňování Národní strategie udržitelného rozvoje ČR a jejího akčního plánu
 • komplexní realizace udržitelného rozvoje na školách s příklady začlenění UR do výuky všech předmětů
 • kontinuální podpora setkávání koordinátorů StčK k aktuálním otázkám udržitelného rozvoje s prezentací příkladů dobré praxe v oblasti environmentálního managementu (2 setkání)
 • realizace soutěže škol StčK o udělení statutu "Škola udržitelného rozvoje StčK"
 • realizace 10 seminářů a 2 exkurzí pro školy StčK k problematice UR

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci škol základních a středních škol (učitelé, koordinátoři EVVO). V StčK se nachází 30 škol základních a mateřských, které jsou součástí sítě škol KEV (viz příloha projektu). Zjišťování zájmu o vzdělávání pedagogů a koordinátorů StčK bylo zjišťováno také prostřednictvím dotazníku na 3. setkání koordinátorů EVVO 2012 ve Středočeském kraji a bylo součástí tiskové zprávy z tohoto setkání.

Přínos pro cílovou skupinu projektu

 • posílení a rozšíření manažerských dovedností koordinátorů (nejenom EVVO) na školách a profesionalizace jejich práce
 • možnost implementovat progresivní trendy ve vzdělávání, oborové i didaktické, a to nejenom z tuzemska, ale i ze zahraničí
 • posílení prestiže škol zřizovaných StčK a posílení spolupráce mezi pedagogy a jejich zřizovateli (soutěž a setkávání koordinátorů)
 • možnost seberealizace pedagogů jako koordinátorů EVVO v oblasti řízení
 • zpřístupnění informací k problematice UR pro pedagogy StčK výměnou zkušeností a podporou jejich setkávání
 • podpora proenvironmentální orientace škol

Zpět na rozcestnik